สนิมเกิดจากอะไร

1. สถานที่ติดตั้ง

   1.1 พื้นที่ที่มีมลภาวะ  เช่น ควันพิษ , ละอองของผงปูนหรือน้ำปูนซีเมนต์

   1.2 พื้นที่ที่เป็นติดตั้งของ โรงงานอุตสาหกกรรม

   1.3.พื้นที่ที่มีเกลือ (คลอไรต์) และ ไอเค็มจากน้ำทะเล4. พื้นที่ที่มีน้ำยาสารเคมี  

2. 

   2.1